Afschaffen ambtelijke status

overheid De Tweede Kamer heeft op 4 februari 2014 ingestemd met het afschaffen van de bijzondere rechtspositie van ambtenaren.

– De ambtenaar kreeg die status in 1929 bij wet, vooral omdat er toen weinig was geregeld voor werkenden. Eenzijdige aanstelling, niet staken, bescherming tegen politieke willekeur… Dat werd eind 20e eeuw enigszins gemoderniseerd: geen stakingsverbod, medezeggenschap…
Die status vervalt nu ( uitgezonderd politie, defensie, rechterlijke macht, hoge colleges van staat). Dat betekent een gewone arbeidsovereenkomst, een gewone beroepsprocedure, een cao als er een overlegpartner instemt ( was minimaal 2 van de partners ).

– Een mijlpaal? Jazeker. Een aardverschuiving? Dat valt te bezien.
De baanzekerheid was praktisch al weg; de beroepsprocedures worden nu wel korter.
Het overlegstelsel gaat schuiven, onduidelijk is hoe radicaal.
Theoretisch wordt overstappen tussen overheid en markt eenvoudiger. De cultuurverschillen zijn echter heel groot.

Een interessant punt is het volgende. Tot nu toe was het overlegstelsel met de vakbonden in beton gegoten. Zowel voor de overheid als voor de werknemer. Op dit moment denkt men nog vanuit de bestaande verhoudingen, maar…stel dat een
groep ambtenaren zich verenigt en gaat concurreren met de bestaande vakbonden? De kans is reëel dat er druk ontstaat om te gaan differentieren.
– Hoge ambtenaren omdat er anders een “uittocht naar de markt dreigt,” of “niet de besten” uit de markt kunnen worden gehaald.
– Schaarse beroepen zoals medisch specialisten, accountants, specifieke it-ers…
Dit is een reële mogelijkheid. Is dat erg? Hoort dat niet gewoon bij het beoogde gelijktrekken? Het zou per saldo wel eens duurder uit kunnen vallen. Het zou ook kunnen bijdragen aan de discussie wat de overheid zelf doet of uitbesteedt.

Dit biedt mogelijkheden tot echte vernieuwing van de organisatie en de arbeidsverhoudingen.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.