Verbinden van Het Nieuwe Werken met de organisatie

hnwHet Nieuwe Werken ( HNW) staat niet op zichzelf, maar moet worden ingepast in de bestaande organisatie.

Control en controle. HNW gaat uit van vertrouwen. De huidige control en controle is strak gekoppeld aan command & control management en gaat niet uit van vertrouwen. Het ligt in de rede dat vooral control en controle moeten meebewegen. De redenering is eenvoudig. Als je de oude stijl van control en controle vasthoudt zeg je in wezen dat je je medewerker vergaand wilt controleren en dat je dus eigenlijk HNW niet moet willen. Natuurlijk begrijpt iedereen dat er control en controle moet zijn, maar voor het hoe zijn veel varianten mogelijk. Het is onmiskenbaar dat vertrouwen meer ruimte moet krijgen.

Informatievoorziening en automatisering. De focus in de discussies gaat sterk naar de medewerker die “HNW” werkt, maar de praktijk zal zijn dat 1) veel organisaties hybride worden ( bestaande situatie en “HNW”) 2) contacten buiten de organisatie niet allemaal “HNW” zullen zijn. Informatievoorziening en automatisering moet daarom de bestaande situatie en “HNW” tegelijk kunnen bedienen, maar wel vanuit één platform. Cloudcomputing kan veel problemen buiten door anderen laten oplossen.

Huisvestings- en materieelbeleid. Minder fysieke werkplekken en minder mobiliteitstkosten. De winst van het minder zal echter meestal niet meteen volledig optreden, vooral door de bestaande verplichtingen. Een andere onzekere factor is wat de thuiswerkplek op termijn gaat kosten, vooral door de bestaande regelgeving (ARBO, aftrek arbeidskosten…). Cloudcomputing (m.n. kantoorautomatisering) kan een grote besparing opleveren. De besparing op huisvesting en materieel moet in het begin conservatief worden geraamd, maar de besparing is er.
Voor de bv Nederland betekent HNW overigens ook iets. De kantorenmarkt zit al in de problemen en daarmee ook de beleggers incl. de pensioenfondsen.

Het arbeidsvoorwaardenbeleid. De focus in de discussies gaat sterk naar de medewerker die “HNW” werkt, maar de praktijk zal zijn dat veel organisaties hybride worden ( bestaande situatie en “HNW”). Dat betekent dus “dubbel” uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid.
– De bestaande wet- en regelgeving biedt enige ruimte om anders om te gaan met het arbeidsvoorwaardenbeleid. Als de medewerkers meebewegen kan die ruimte wat worden opgerekt ( vergoedingen, verlofregistratie).
– Op de korte termijn zou in het bijzonder gesproken moeten worden over a) Arbeidskosten. De thuiswerkplek kost geld en de fiscale regelgeving sluit daar niet goed op aan. b) ARBO. Hoever reikt de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de thuiswerkplek?
– Op de iets langere termijn moet gesproken worden over arbeidstijd en verlof. Dat gaat bijvoorbeeld over begrippen als werkdag, overuren enz. en dat raakt ook de beschermende ARBO.
– Op de langere termijn zou gesproken moeten worden over echte flexibilisering op basis van volwassen arbeidsverhoudingen. Een belangrijke vraag daarbij is of er niet meer eenheid moet komen in de benadering van zzp-ers en medewerkers.
Er moet een stappenplan komen om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren.

Management development. Er is een type manager nodig dat kan omgaan met de toegenomen “afstand” en zelfstandigheid: loslaten, sturen op resultaat, faciliteren, stimuleren,coachen. Dat raakt in het bijzonder ook het middenmanagement.

P&O. Er is behoefte aan selfservicesystemen zodat de medewerker de meeste zaken zelf op afstand kan regelen.

Communicatie. “Een nieuwsbrief is niet voldoende.” Er moet een samenhangend gebruik ontstaan van verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld een vast tijdstip voor werkoverleg, waaromheen andere contacten gepland kunnen worden (  netwerken, intervisie…). Actief gebruiken van intranet en de sociale netwerken.

Share

Geef een reactie

Your email address will not be published.